Αποποίηση Ευθύνης και Αποζημίωση

Αρχική / Αποποίηση Ευθύνης και Αποζημίωση

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, παρέχονται χωρίς εγγυήσεις. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, αποκλείονται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή/και άλλοι όροι, οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο να συνάγονταν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού/ προμηθευτή/ συσκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των ελλιπών πληροφοριών ή οδηγιών που συνοδεύουν τα προϊόντα, την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, ελλείψεις των παραγωγών που φιλοξενούνται στον ιστότοπο, ασυνέπεια των παραγωγών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών διαχείρισης των παραγγελιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά , καθυστερήσεις των παραγωγών που φιλοξενούνται στον ιστότοπο, λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών /επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή /και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη /επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα ιστότοπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή/και του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παροχών υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής την οποία η Διαχείριση έχει δώσει εμπρόθεσμα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, απώλεια ή/και ζημία, που μπορεί να προκληθεί από επίθεση, η οποία αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή/και άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή/και σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή. Τα ανωτέρω ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή/και ζημιές, προκύψουν εξ’ αδικοπραξίας ή/και εξ’ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή/και άλλως.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου να είναι κατά το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και απαλλαγμένο από σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να κρίνει την αξιοπιστία του δημοσιευμένου περιεχομένου και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του.

Back to Top
Καλάθι αγορών
0

No products in the cart.

Return to Shop
Προστέθηκε στο καλάθι